Gebruikersvoorwaarden

Hieronder staat een lange juridische tekst, iets waar advocaten van smullen maar wat de gemiddelde persoon eigenlijk niet of zelden leest. We willen graag dat u het nauwkeurig leest, dan hebben we het tenminste niet voor niets gedaan. We willen nog liever dat u geniet van de app. Wij proberen alles zo netjes en goed mogelijk te doen, dat verwachten we natuurlijk ook van u.

We are a Dutch company and our official terms are in Dutch. If you want to use Travelia outside of The Netherlands, the Dutch terms still apply. 

Versie: november 2022

My Travel Moments
Wij verstrekken u graag toegang tot My Travel Moments. We verwachten wel dat u voor het gebruik eerst deze voorwaarden nauwkeurig leest.

Definities
• De Service; De Service omvat alle producten, functies, apps, services, technologieën en software van My Travel Moments.
• Gebruiker; Persoon die is aangemeld voor de dienst van My Travel Moments door zijn of haar e-mailadres en naam in te vullen.
• Account; Administratieve vastlegging van de gegevens van de Gebruiker waardoor het mogelijk is om toegang te verkrijgen tot My Travel Moments en te gebruiken.

Door het aanmaken van een Account accepteert de Gebruiker deze algemene voorwaarden van My Travel Moments. Deze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. Als u een My Travel Moments Account aanmaakt dient u ons te voorzien van accurate en complete informatie.

De My Travel Moments-service is één van producten die Travelia BV u ter beschikking stelt. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen daarom een overeenkomst tussen u en Travelia BV.

Het Gegevensbeleid
Voor het verstrekken van onze Service moet informatie worden verzameld en gebruikt. In het Gegevensbeleid wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen via de verschillende eShoppr producten.

Uw verplichtingen
In ruil voor onze verplichting om de Service te verstrekken, vragen wij dat u de onderstaande toezeggingen aan ons doet.

Wie kan My Travel Moments gebruiken.
• U moet ten minste 13 jaar oud zijn.
• We mogen uw Account niet al eerder hebben uitgeschakeld wegens schending van de wet of een van onze beleidsregels.
• Alleen natuurlijke personen kunnen gebruik maken van de Service

Hoe u My Travel Moments niet mag gebruiken.
• U mag uzelf niet uitgeven voor andere mensen of onnauwkeurige informatie verstrekken. U moet ons correcte en actuele informatie verstrekken. U mag uzelf ook niet voordoen als iemand die u niet bent en u kunt geen Account voor iemand anders maken tenzij u daarvoor expliciete toestemming hebt.
• U mag niets doen dat onwettig, misleidend of frauduleus is of een illegaal of ongeoorloofd doel dient.
• U mag deze Voorwaarden niet schenden (of anderen helpen of aanmoedigen om deze te schenden).
• U mag niets doen om de beoogde werking van de Service te belemmeren of te hinderen.
• U mag niet proberen om op ongeautoriseerde manieren Accounts te maken of informatie te verzamelen of hier toegang toe te krijgen. Dit geldt ook voor het automatisch maken van Accounts of het automatisch verzamelen van informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
• U mag geen privé- of vertrouwelijke informatie plaatsen of iets doen waardoor de rechten van iemand anders, met inbegrip van intellectuele eigendom, worden geschonden.
• My Travel Moments is geen platform om een recensie te plaatsen of uw ongenoegen te uiten.
• Het is niet toegestaan om expliciete content zoals naakt, kinderporno, racistische of aanstootgevende beelden, video’s of teksten te plaatsen. Deze zullen door My Travel Moments worden verwijderd wanneer wij deze tegenkomen in onze databases, in het publieke domein of wanneer wij hierop worden geattendeerd door Gebruikers, het publiek of instanties. Tevens zal uw Account verwijderd worden en indien door ons nodig geacht wordt er melding gemaakt bij de relevante instanties.
• Advertenties of andere commerciële activiteiten voeren via de Service is niet toegestaan zonder onze expliciete toestemming.
• My Travel Moments moet niet gezien worden als een online back-up van uw foto’s. Wij kunnen ervoor kiezen om niet de originele grootte van de foto’s op te slaan.

De toestemmingen die u ons geeft.
Als onderdeel van onze overeenkomst geeft u ons toestemmingen die we nodig hebben om de Service te leveren.
• We claimen geen eigendomsrechten op uw inhoud, maar u verleent ons wel een licentie om deze te gebruiken. Er verandert niets aan uw rechten op uw inhoud. We claimen geen eigendomsrechten op uw inhoud die u op of via de Service plaatst. In plaats daarvan verleent u Travelia BV, wanneer u inhoud deelt, plaatst of uploadt waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten (zoals foto's of video's) op of in verband met onze Service, een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare wereldwijde licentie om uw inhoud te hosten, gebruiken, distribueren (waaronder het distribueren naar apps, websites van andere partijen en feeds), aan te passen, uit te voeren, kopiëren, in het openbaar weer te geven of te vertonen, vertalen en om hiervan afgeleide werken te maken zoals, doch niet gelimiteerd tot, tips en fotoalbums. U kunt deze licentie op elk moment beëindigen door de inhoud of uw Account te verwijderen.
• U geeft ons toestemming om uw gegevens, profielfoto en informatie over uw acties (zoals 'vind-ik-leuks') of relaties (zoals 'volgen') te tonen naast of in verband met Accounts, advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud die u volgt of gebruikt.
• U accepteert dat wij commerciële uitingen tonen binnen de Service, zoals logo’s, advertenties en aanbiedingen.
• U gaat ermee akkoord dat we updates voor de Service op uw apparaat kunnen downloaden en installeren.

Inhoud verwijderen en uw Account uitschakelen of beëindigen
• We kunnen inhoud of informatie verwijderen die u op de Service deelt als we van mening zijn dat deze onze Gebruiksvoorwaarden schendt, of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
• We kunnen besluiten de Service onmiddellijk geheel of gedeeltelijk niet of niet meer aan u te leveren (waaronder door uw Account te beëindigen of uit te schakelen) zonder daarvoor een reden op te geven
• Inhoud die u verwijdert, kan gedurende een beperkte periode in back-up kopieën blijven staan en kan nog steeds zichtbaar voor anderen zijn waaraan u deze hebt gedeeld. Gegevens kunnen ook zijn gedownload, geprint of afgedrukt, deze worden niet verwijderd.
• Deze paragraaf en het onderstaande gedeelte 'Onze Overeenkomst en wat er gebeurt als we het niet eens zijn' blijven van toepassing, zelfs nadat uw Account is beëindigd of verwijderd.

Onze Overeenkomst en wat er gebeurt als wij het niet eens zijn
Onze Overeenkomst.
• Als een aspect van deze overeenkomst niet-afdwingbaar is, blijft de rest van kracht.
• Een eventuele wijziging aan of verklaring van afstand van deze overeenkomst moet geschreven zijn en door ons worden ondertekend. Als we enig aspect van deze overeenkomst niet afdwingen, is dit geen verklaring van afstand.
• We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan u zijn verleend.

Wie heeft rechten op grond van deze Overeenkomst.
• Deze overeenkomst geeft geen rechten aan derden.
• Het is niet toegestaan uw rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst over te dragen zonder onze toestemming.
• Onze rechten en plichten kunnen aan anderen worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als ons eigendom verandert (zoals bij een fusie, overname of verkoop van activa) of bij wet.

Wie is verantwoordelijk als er iets gebeurt.
• We gebruiken gepaste deskundigheid en zorg bij het verlenen van onze Service aan u en bij het bieden van een veilige, beveiligde en foutvrije omgeving, maar we kunnen niet garanderen dat onze Service altijd zonder verstoring, vertraging of problemen functioneert.
• We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor: verlies van uw gegevens; aanstootgevende, ongeschikte, obscene, illegale of anderszins onwenselijke inhoud die door anderen wordt geplaatst en die u tegenkomt in onze Service; en gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle vallen.

Hoe we geschillen afhandelen.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen My Travel Moments en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Ongevraagd materiaal.
We stellen feedback of andere suggesties altijd op prijs, maar kunnen deze gebruiken zonder enige beperking of verplichting om u daarvoor te compenseren en zijn niet verplicht om ze vertrouwelijk te houden.

Deze Voorwaarden bijwerken
We kunnen onze Service en beleidsregels wijzigen en het is mogelijk dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen zodat deze onze Service en beleidsregels correct weergeven. Tenzij we wettelijk anders verplicht zijn, informeren we u (bijvoorbeeld via onze Service) ten minste 30 dagen voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en geven we u de kans om de wijzigingen te na te kijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of enige bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw Account verwijderen.

Gegevens My Travel Moments 
My Travel Moments is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Travelia BV.
In het handelsregister op www.kvk.nl/handelsregister kunt u een online versie van die
registratie van Travelia BV vinden.
• KvK nummer: 88031624.
• Adres:
Travelia BV
Ootmarsumsestraat 56
7573GM Oldenzaal
Nederland

Adres

Ootmarsumsestraat 56
7573GM Oldenzaal

Contact

info@mytravelmoments.com
Phone: +31 (0)541 700241

Free Web Site Maker